Pitanja uz Jeremijinih 70 godina

 Evo pet pitanja koje  možete isprobati ako se nađete  raspravi s Jehovinim svjedokom o kronologiji kojom je WT došla do 1914. godine.

Nepobitna je činjenica da svi povjesničari (osim jednog koji je naravno JS) tvrde da je Jeruzalem pao 587/586.g.pne, što uništava temelj WT kronologije. Zbog toga JS će reći kako on ne vjeruje svjetovnim povjesničarima nego Bibliji. 

No, što Biblija doista govori o padu Jeruzalema i 70 godina koje spominje prorok Jermija?


1) U Jer 25:12 Bog kaže: "A kad se navrši sedamdeset godina, pozvat ću na odgovornost kralja babilonskoga" - 70 godina je dano Babilonu, Ako je Jeruzalem pao 607 g.pne kako je Bog Babilon osudio nakon 68 godina (539 g.pne ) a ne kako On kaže: kad se navrši 70 god?

2) Kada je 70 godina pustoši počelo? U Jer 25:11, stoji da će Judeja i okolni narodi (Jer 25:9) služiti Babilonu 70 godina.
Ovo "služenje" ne znači uništenje. Narodi (zajedno s Židovima koji su se povremeno bunili) su živjeli u svojoj zemlji ali su služili babilonskom kralju – To se jasno vidi u Jer 27:7.8.11. gdje je objašnjeno da je služenje babilonskom kralju značilo uzeti njegov jaram, čime su bili pošteđeni od uništenja i deportacije iz zemlje. To je bila i poruka Jeremijina da se sačuva Židovski narod i Jeruzalem: Jer 27:17. Židovi su se ipak pobunili i nisu služili babilonskom kralju te se na njih onda ne odnosi onih 70 godina jer je prema Jeremijinu proročanstvu na njih došla kazna Jer 25:11 i deportacija.

3) Razdoblje pustoši i 70 godina služenja Babilonu je počelo puno prije razorenja Jeruzalema. Već sam rekao kako je 70 godina bilo dano Babilonu (Jer 25:12), što se vidi i u Jer 29:10 "Jer ovako govori Jahve: 'Istom kad se Babilonu ispuni onih sedamdeset godina..." (prijevod KS).
U Jer 29 Jeremija piše izgnanicima u Babilon (10-ak godina prije razorenja) Jeruzalema i već govori o "70 godina" o kojima je prorekao u Jer 25 na način da su one već tijeku.
Kako se ovo može pomiriti s tumačenjem da 70 godina u tom trenutku još nisu ni počele teći?
To više što Judejci i Bog sam još i prije pada Jeruzalma govore da je zamlja Judina pustoš - Jer 32:43 i 33:12: "Ovako govori Jahve nad Vojskama: "Na ovome mjestu koje je sada pusto, bez čovjeka i bez živinčeta..."

4) Zašto se u SK od 1.10.2011 na str 27, početak pustoši pomiče na 7. mjesec - tišri 607, ako je Jeruzalem pao u 5. mjesecu? Od kud dokazi da je nakon pada Jeruzalema: postavljanje Gedalije, skupljanje Židova iz okolnih zemalja oko njega, zavjera protiv njega, ubojstvo i da su Židovi stigli u Egipat, uspjelo desiti u samo dva mjeseca?

5) Kako Zaharija za vrijeme 2. godine Darija (oko 520/519 g.pne) govori o "70 godina" koliko se Bog srdi na Židove (Zah 1:12)? 
O kakvih 70 godina posta u 5. mjesecu (u skladu s padom Hrama u 5. mjesecu) Bog govori Židovima u Zah 7:5, u 4. godini Darija (oko 518/517 g.pne )?
Kojih je to 70 godina? Kako se to Bog rasrdio na Židove da su oni počeli postiti prije 70 godina od tada - tj. negdje u periodu od 590-587 g.pne ?
Naime, ako je Hram razoren 607 g.pne, onda u Bibliji ne nalazimo opis nikakavog posebnog izljeva Božje srdžbe 20 godina nakon toga što bi isprovociralo 70-godišnji post Židova. No, ako je Hram pao 587 g.pne sve je u harmoniji.

 

Sretno s pitanjima. Osobno, rijetko sam uspio privoliti nekog JS da o njima ozbiljno promisli. Možda sam uspio i češće samo nisu spremni priznati da ipak o njima razmišljaju.

"Vodeće tijelo" u ranoj crkvi?

 Ova analiza je preuzeta s forum.hr-a a autor je sivko5. Analizira se postoji li u Novom zavjetu svjedočanstvo  da je u Jeruzalemu postojalo tijelo koje je upravljalo svim podhvatima u sveopćoj ranoj crkvi. Pri citiranju djelova iz Novog zavjeta korišten je prijevod Novi svijet. 

Djela 20:22-32
 "22 A sad me, evo, duh potiče da idem u Jeruzalem, iako ne znam što će mi se u njemu dogoditi, 23 osim što mi u svakom gradu sveti duh svjedoči da me čekaju okovi i nevolje" 

*Apostol Pavao je komunicirao sa Duhom Svetim (i to često, u svakom gradu) a ne sa nekim "vodećim tijelom" u Jeruzalemu.

"24 Ali ni najmanje ne marim za svoj život, samo želim dovršiti svoju trku i službu koju sam primio od Gospodina Isusa: temeljito svjedočiti za dobru vijest o Božjoj nezasluženoj dobroti.
25 I sad, evo, znam da svi vi među kojima sam propovijedao kraljevstvo nećete više vidjeti lice moje. 26 Stoga vas pozivam da na današnji dan posvjedočite da sam čist od krvi sviju, 27 jer nisam propustio u potpunosti objaviti vam naum Božji. 28 Pazite na sebe i na sve stado u kojem vas je sveti duh postavio nadglednicima, da pasete Božju skupštinu koju je kupio krvlju svojega Sina!"


*Tko je taj koji je postavio nadglednike skupštine u Efezu? "Vodeće tijelo" iz Jeruzalema ili Sveti Duh?

"29 Ja znam da će nakon mog odlaska među vas ući okrutni vukovi koji neće imati obzira prema stadu"

*Pavao tu ne ukazuje na to da bi nakon njegovog odlaska vodstvo preuzelo neko "Vodeće tijelo" iz Jeruzalema.

"30 I između vas samih dići će se ljudi koji će iznositi iskrivljena učenja da bi odvukli učenike za sobom.
31 Zato bdijte imajući na umu da tri godine noću i danju nisam prestajao sa suzama opominjati svakoga od vas! 32 I sada vas povjeravam Bogu i poruci o njegovoj nezasluženoj dobroti, poruci koja vas može izgraditi i dati vam nasljedstvo među svima posvećenima"


 *Da je postojao neko jeruzalemsko "Vodeće tijelo" onda bi to Pavao onda i spomenuo. Ali on Efežane ostavlja na milost (nezasluženu dobrotu) Božju.


 Djela 13:1-4
"A u skupštini u Antiohiji bili su proroci i učitelji: Barnaba, Šimun zvan Niger, Lucije Cirenac, Manahen, koji se školovao s tetrarhom Herodom, i Savao. 2 Dok su jednom vršili službu Jehovinu i postili, sveti duh je rekao: “Odvojite mi Barnabu i Savla za djelo na koje sam ih pozvao!"

*I ovdje je vidljivo vodstvo Svetog Duha. A ako bi netko tvrdio da nije, onda je postojalo min. 2 "Vodeće tijela":-) jedno u Antiohiji i jedno u Jeruzalemu.

"3 I nakon što su postili i molili se, položili su ruke na njih i otpustili ih.
4 Tako su oni, poslani od svetog duha, otišli u Seleuciju, a odande su otplovili na Cipar"


*I ovdje se vidi da je Sveti Duh neposredno vodio djelovanje Pavla i Barnabe. Inače, u poslanici Galaćanima 1. poglavlje i u Gal.2:1 se jasno vidi da je Pavao 17 godina djelovao/propovijedao bez da je imao kontakt ili uopće razgovarao sa nekim možebitnim "Vodećim tijelom" iz Jeruzalema.


Djela 15:1-5
"Neki su ljudi došli iz Judeje i počeli učiti braću: “Ako se ne obrežete po običaju Mojsijevu, ne možete biti spašeni.” 2 A kad je nastala velika prepirka i rasprava Pavla i Barnabe s njima, dogovorili su da Pavao i Barnaba i još neki od njih odu k apostolima i starješinama u Jeruzalem zbog tog spora"

*Problem je nastao tada kada je došlo krivo učenje - iz Judeje, točnije iz Jeruzalema. Zbog toga su Pavao i Barnaba morali otići intervenirati u Jeruzalem, u tamošnju skupštinu.

. "4 Kad su stigli u Jeruzalem, ljubazno ih je primila skupština i apostoli i starješine, a oni su ispričali što je sve Bog preko njih učinio. 5 No neki iz farizejske sljedbe koji su bili primili vjeru ustali su sa svojih mjesta i rekli: “Treba ih obrezati i zapovjediti im da drže zakon Mojsijev"

*Ovdje se vidi da je u jeruzalemskoj skupštini postojala grupa vjernika, farizeja koji su prešli na kršćanstvo. Oni su imali neke svoje poglede glede evanđelja, i od toga ih nisu mogli odvratiti ni starješine tamošnje skupštine. Dakle, ako je i postojalo nekakvo "Vodeće tijelo" u Jeruzalemu, oni su glede ovoh krivih učenja bili nemoćni, nisu imali taj autoritet. I koga Bog upotrebljava da riješi tu situaciju? To vidimo u Gal.2:1,2:

"Zatim sam, nakon četrnaest godina, opet otišao u Jeruzalem s Barnabom, a poveo sam i Tita. 2 A otišao sam jer sam dobio objavu s neba. I iznio sam pred istaknutom braćom dobru vijest koju propovijedam među neznabošcima, ali rekao sam im to nasamo. Htio sam biti siguran da ne trčim, ili da nisam trčao, uzalud"

*Pavao je taj koji je dobio objavu s neba da ode u Jeruzalem i riješi problem. Da je postojalo neko "Vodeće tijelo" u Jeruzalemu tada Pavao (koji nije bio član jeruzalemske skupštine) ne bi morao ići tamo, nego bi oni sami riješili sve oko ovog krivog učenja. U Djelima ne piše nigdje da bi Bog išta komunicirao sa jeruzalemskim starješinama (oko ovog problema), nego samo sa Pavlom.

 

 Da vidimo to pitanje na primjeru skupštine u Efezu.

 Djela 20:28-32
"28 Pazite na sebe i na sve stado u kojem vas je sveti duh postavio nadglednicima, da pasete Božju skupštinu koju je kupio krvlju svojega Sina! 29 Ja znam da će nakon mog odlaska među vas ući okrutni vukovi koji neće imati obzira prema stadu. 30 I između vas samih dići će se ljudi koji će iznositi iskrivljena učenja da bi odvukli učenike za sobom.
31 Zato bdijte imajući na umu da tri godine noću i danju nisam prestajao sa suzama opominjati svakoga od vas! 32 I sada vas povjeravam Bogu i poruci o njegovoj nezasluženoj dobroti, poruci koja vas može izgraditi i dati vam nasljedstvo među svima posvećenima"

*Pavao ovdje upozorava starješine efeške skupštine na krive učitelje koji će se pojaviti nakon njegovog odlaska, i povjerava ih Bogu i Njegovoj milosti (ne nekom "Vodećem tijelu).
Da vidimo što se dogodilo sa ovom skupštinom nakon par desetljeća:

Otkrivenje 2:2,3
 "2 ‘Znam tvoja djela, tvoj trud i ustrajnost i da ne možeš podnijeti zle ljude te da si iskušao one koji kažu da su apostoli, a nisu, i utvrdio si da su lažljivci.3 Ustrajan si i trpio si zbog imena mojega i nisi se umorio"

 *Ovdje Isus pohvaljuje efešku skupštinu što su provjeravali one koji su im donosili krivi nauk a predstavljali se kao apostoli. Interesantno je da ovdje Isus ne spominje nikakvo "teokratsko vodstvo" ili "Vodeće tijelo", upravo suprotno, on pohvaljuje efešku skupštinu što su provjeravali one koji su dolazili predstavljajući se kao autoritet. Iz 3. stiha je vidljivo i da su patili/trpjeli zbog onih koji su im dolazili sa strane sa lažnim učenjima.

 Kada pogledamo period od Dj.20:28-32 do Otk.2:2,3 vidljivo je da:
1. Možebitno "Vodeće tijelo" iz Jeruzalema desetljećima nije vodilo brigu o skupštini u Efezu
2. Ili nisu ni postojali kao takvi
3. Ako su i postojali, Isus ih u Otkrivenju naziva zlima i lažljivima
4. U svakom slučaju je vidljivo da su u efeškoj skupštini brigu o stadu vodili isključivo starješine te lokalne skupštine.

Gospodin ili Jehova u Hebrejima 1:10?

Poznato je da ne postoji niti jedan rukopis Novog zavjeta koji bi sadržavao Božje starozavjetno ime (JHVH/Jehova/Jahve). No unatoč tome prijevod Novi svijet na 237 mjesta umeće ime "Jehova".

Jedno od pravila kojeg su se prevoditelji držali dok su "restaurirali" Božje ime u grčke kršćanske spise (iliti NZ) je bilo da kada se radilo o citatu retka iz Starog zavjeta u kome je prisutno Božje ime da se ono stavi i u novozavjetnom retku iako u grčkom originalu stoji Gospodine.

Zašto je ovo pravilo prekršeno kod prevođenja retka Hebreji 1:10 koji je u prijevodu NS preveden da Bog za Sina kaže:
I još: “Ti si, Gospodine, u početku položio temelje zemlji i nebesa su djelo ruku tvojih. ?

Autor poslanice hebrejima kao i većina novozavjetnih pisaca je citirao iz Septuaginte (LXX - Starog zavjeta prevedenog na grčki) i to stih iz Psalma 102:25:
κατ' αρχας συ κυριε την γην εθεμελιωσας και εργα των χειρων σου εισιν οι ουρανοι  (u stvari je to u LXX: Ps 101:26).

Sam Psalam 102 je u prijevodu NS preveden vjerojatno iz Masoretskog teksta u kome nema ovog "Gospodine", koji je prisutan u LXX. No, autor Hebreja po božanskom nadahnuću koristi LXX u kojoj stoji Gospodine ( κυριε ) - što upućuje na zaključak da je Psalam 102:25 na grčki preveden s hebrejske verzije koja je u sebi imala YHVH.

Postavlja se onda razumno pitanje: Zašto je onda u Hebrejima 1:10 ostavljeno "Gospodine" i nije se zamjenilo s "Jehova"?

Osim toga, očito je da Psalam 102 ne govori o nekom drugom Gospodinu, već se psalmist cijelo vrijeme obraća Jahvi!

Evo djelova iz Psalma 102, prijevod NS:
1 Jehova, čuj molitvu moju i neka vapaj moj k tebi dođe!
12 A ti, Jehova, ostaješ dovijeka i spomen tvoj u sve naraštaje.
24 Rekao sam: “Bože moj, nemoj me uzeti u polovini dana mojih.
Godine života tvojega kroz sve naraštaje traju. 
25 Davno si 
[Jehova, po LXX] položio temelje zemlji i nebesa su djelo ruku tvojih.

 

U vezi ove teme zanimljivo je što stoji na kraju Dodatka 1 u prijevodu Novi svijet: "U svom prijevodu grčkih biblijskih knjiga Božje smo ime preveli 237 puta. Za svako od tih 237 mjesta gdje je Božje ime vraćeno u tekst potvrdu pruža više hebrejskih prijevoda."

Međutim, niti ovog pravila se nije držalo za Heb 1:10 jer postoje dva hebrejska prijevoda Novog zavjeta koji na ovom mjestu imaju Jehova.

U tkz J-8 Christian Greek Scriptures in Hebrew; William Robertson. - 1661

Heb 1:10 (J-8)
"Thou, Lord Jehovah, in the beginning didst lay the foundation of the earth and the heavens are the works of thy hands"

prijevod na hrvatski:
Ti si, Gospodine Jehova, u početku položio temelje zemlji i nebesa su djelo ruku tvojih.

Ista stvar je i u J7 Christian Greek Scriptures in 12 languages, including Heb., by Elias Hutter, Nuremberg, 1599.

 

Jesu li prevodioci koji su sastavili prijevod NS, namjerno prekršili svoja pravila samo zato da se iz Heb 1:10 jasno ne vidi da je Isus starozavjetni Jahve koji se u Novom zavjetu otkrio kao trojedan (Otac, Sin i Duh Sveti)? 

Kako se postaje Jehovin svjedok?

 Ovaj post je originalno napisao jedan neaktivni Jehovin svjedok pod nadimkom betelac na javnom forumu, forum.hr.

Kada vam na vrata pokucaju Jehovini svjedoci i ako pokažete interes za ono o čemu pričaju, priča se može ovako razvijati:

Nakon prvog kontakta, dogovara se slijedeci posjet, na kojem ce ti JS ponuditi da se pocnete redovno sastajati, obicno jednom tjedno, ali moze i cesce i rjedje, ovisno o tvojim mogucnostima. Na tim sastancima koje oni zovu "ponovni posjeti", a koji mogu trajati od 5 min do 1 sata, najprije ces dobiti brosuru i knjigu, koje ce te osmatrati kroz pitanja i odgovore. JS ocekuju da ces prije svakog posjeta procitati zadano poglavlje, te da ces znati odgovore na postavljena pitanja. U pocetku, prvih par mjeseci, samo ce potvrdno klimati glavom bez obzira sto rekao, jer im je cilj steci tvoje povjerenje. S vremenom ce ocekivati da pocnes posjecivati njihove sastanke u "dvorani kraljevstva", te da pocnes postepeno mijenjati neke stvari u svom zivotu koje smatraju neispravnim. Ukoliko postignes "napredak", mozes ocekivati srdacnu dobrodoslicu u "dvoranu kraljevstva", pozive na druzenja i rekreaciju i slicno, sto bi trebalo ostaviti dojam da su JS cool. Kad se sprijateljis s vise JS, mozda ce te prebaciti nekom iskusnijem JS da vodi "tecaj" s tobom, kako bi brze "napredovao".

I sad dolaze prvi pravi problemi. Upoznao si izbliza JS, vidio si kako su OK, sad moras odluciti da li ces postati jedan od njih ili ces odustati od svega. (1) Ako odustanes, svi ti divni ljudi ce te gledati s nevjericom i sazaljenjem, tu i tamo ce te netko posjetiti i ostaviti casopise, ako budes to htio. A ako si odlucio postati JS, onda moras to objaviti svoj svojoj rodbini, prijateljima, kolegama na poslu. Naravno, upozoren si da ce se svi oni usprotiviti tvojoj odluci i nastojati te odvratiti od JS, a to je, pazi sad, upravo ono sto je Isus prorekao da ce ti se dogoditi ako si mu odlucio sluziti. Ako tu odustanes, vrati se na (1). Ako odlucis ici dalje, od tebe se ocekuje da pises svojoj prijasnjoj vjerskoj zajednici da ne zelis vise da te smatraju svojim clanom. Pismo ti pomogne sastaviti i poslati (obavezno s povratnicom!!!) tvoj "voditelj tecaja" ili starjesina u skupstini.

Nakon toga, ocekuje se da pocnes aktivno "propovijedati" ne samo svojoj obitelji i prijateljima, nego i nepoznatim ljudima, naravno uz pomoc i nadgledanje iskusnijih JS. Dobivas status "nekrstenog objavitelja" i cestitke i simpatije ostalih JS. Pocinje tvoj "medeni mjesec" (tako ga ja zovem, nije sluzbeni naziv, ) u skupstini. Sve je lijepo i krasno. Za to vrijeme neprimjetno i nesvjesno prekidas veze s ostatkom obitelji i s dugogodisnjim prijateljima i sa svima koji bi mogli "negativno" utjecati na tebe, a zapravo bi s tobom zeljeli razgovarati i o nekim drugim stvarima osim o JS. U toj fazi jos se uvijek mozes vratiti na (1). Slijedeci korak je "krstenje", obicno javno, na nekom velikom skupu pred tisucama odusevljenih JS. Nakon tog klimaksa, euforija traje jos mjesec-dva, a nakon toga od tebe se ocekuje da posjecujes 3 sastanka tjedno, da se pripremas za njih, da ides barem jednom tjedno u "propovijedanje", da procitas sve casopise i knjizice koje neprestano izlaze, sto sve skupa trazi drasticne promjene u zivotu. Za svaki sastanak moras imati cistu kosulju, kravatu, cipele i hlace, sto iziskuje dodatno vrijeme i troskove za odrzavanje i presvlacenje. Ocekuje se barem jednom godisnje i sudjelovanje u "pionirskoj sluzbi", sto znaci u jednom mjesecu provesti barem 50 sati u "propovijedanju".

 I tako, za cca 1 godinu od obicnog covjeka postanes obican JS. Od toliko "teokratskih aktivnosti", vise nemas vremena za obitelj, prijatelje, neobavezno druzenje i opustanje, bar ne onoliko koliko si imao ranije. A ako si u "stisci sa satima", onda i takve prilike koristis za "propovijedanje", sto samo produbljuje nerazumijevanje s ostatkom svijeta. A ako sad pozelis odustati od svega, onda te JS "iskljucuju", odnosno prekidaju doslovno svaki kontakt s tobom, od pozdrava na ulici nadalje. A ako ti ponos ne da da svojoj obitelji i bivsim prijateljima priznas da su bili u pravu i da si napravio glupost, pogotovo ako ti se cini da ce ti ostatak zivota "piti krv na slamku", odlucujes ostati u zajednici i traziti spas u "Harmagedonu" koji samo sto nije, kada ce tvoja nocna mora konacno zavrsiti. U medjuvremenu ces pokusati sve racionalizirati i relativizirati, pa ako treba i lagati samom sebi, a sve da bi zastitio "istinu". Takve primjerke mozes naci i na ovom forumu.

 

 Uz ovu temu je zanimljiv i ovaj video na engleskom: 

http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=OGiPtj5a328

Za početak...

Pozdrav i ovdje.

Odlučio sam se da na stranicu instaliram i blog :) 

Razlog tomu je da u nedostatku vremena da kvalitetno napravim članak o nekoj temi, materijali za taj članak onda čuče neiskorišteni. Pa dok se oni ne oblikuju u neki članak stavljat ću ih ovdje kao blog postove...